សៀវភៅណែនាំអំពី យុទ្ធនាការតស៊ូមតិ ដើម្បីពង្រីកបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា

សៀវភៅណែនាំនេះត្រូវបានគ្រោងរៀបចំឡើងសម្រាប់អ្នកទទួលខុត្រូវលើកម្មវិធី និងអ្នកឯកទេសលើការអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀត ដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ឬចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហាតស៊ូមតិនៅកម្ពុជា ។