សៀវភៅណែនាំ សម្រាប់តំណាងបណ្តាញសហគមន៍ នៃអ្នករងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺអេដស៍ របេង គ្រុនចាញ់ និងកូវីដ-១៩ ស្តីពីកម្មវិធីប្រជុំតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ

សៀវភៅណែនាំនេះត្រូវបានគ្រោងរៀបចំឡើងសម្រាប់អ្នកទទួលខុត្រូវលើកម្មវិធី និងអ្នកឯកទេសលើការអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀត ដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ឬចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហាតស៊ូមតិនៅកម្ពុជា ។