ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអង្គការខាណា ២០១៦-២០២០

1. Improving integrated HIV programming;
2. Improving community health outcomes in relation to sexual and reproductive health, maternal and child health, and tuberculosis;
3. Supporting secure livelihoods;
4. Strengthening management capacity and technical excellence in community HIV, health, and development responses.

ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការទទួលបានសេវាសុខភាពសម្រាប់ស្រ្តីបម្រើសេវាកំសាន្តសប្បាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការទទួលបានសេវាសុខភាពសម្រាប់ស្រ្តីបម្រើសេវាកំសាន្តសប្បាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា: ការរកឃើញពីគម្រោងនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវសាកល្បង Mobile Link